Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atelier de Gordijnenconcurrent / VT Raambekleding 

Artikel 1 Definities

 1. Atelier de Gordijnenconcurrent is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het maken en verkopen van raambekleding. Atelier de Gordijnenconcurrent handelt ook onder de naam VT Raambekleding.

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: ‘de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Atelier de Gordijnenconcurrent.

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Atelier de Gordijnenconcurrent en/of Klant.

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Atelier de Gordijnenconcurrent en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Atelier de Gordijnenconcurrent zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Atelier de Gordijnenconcurrent en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.

 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Atelier de Gordijnenconcurrent en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende leveren en monteren van raambekleding Producten, leveren van vloeren, leveren en monteren buitenzonwering en geleverde Producten alsmede alle andere door Atelier de Gordijnenconcurrent ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Atelier de Gordijnenconcurrent en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende raambekleding, rolgordijnen, jaloezieën, gordijnen, vouwgordijnen, plissé gordijnen, lamellen, vloeren, PVC, deurmat, plinten, horren, buitenzonwering, screens en rolluiken die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Atelier de Gordijnenconcurrent zelf.

 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Atelier de Gordijnenconcurrent, te raadplegen via www.vtraambekleding.nl.

Artikel 2 Identiteit van Atelier de Gordijnenconcurrent

 1. Atelier de Gordijnenconcurrent is bij de KvK geregistreerd onder nummer 50437534 en draagt btw-identificatienummer NL822739124B01. Atelier de Gordijnenconcurrent is gevestigd aan de Donk 26 (4761 JK) te Zevenbergen.

 2. Atelier de Gordijnenconcurrent is per e-mail te bereiken via of middels de Website www.vtraambekleding.nl en telefonisch op 0168-750653

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Atelier de Gordijnenconcurrent en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen,commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen.       De Algemene

voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en

  schriftelijk met Atelier de Gordijnenconcurrent overeengekomen.

 2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de

  hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten

  van Klant.

 4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig

  zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 2. Klant kan contact opnemen met Atelier de Gordijnenconcurrent via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.

 3. Atelier de Gordijnenconcurrent zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen in de winkel of telefonisch. De Overeenkomst komt mondeling tot stand door goedkeuring van Atelier de Gordijnenconcurrent en de Klant.

 4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.

 5. Als Atelier de Gordijnenconcurrent een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Atelier de Gordijnenconcurrent kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Atelier de Gordijnenconcurrent zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

 2. Atelier de Gordijnenconcurrent heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Bij het inschakelen van derden zal Atelier de Gordijnenconcurrent de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Atelier de Gordijnenconcurrent worden doorbelast aan Klant.

 4. De Overeenkomst kan alleen door Atelier de Gordijnenconcurrent worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Atelier de Gordijnenconcurrent bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Atelier de Gordijnenconcurrent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Atelier de Gordijnenconcurrent worden verstrekt.

 5. Klant draagt er zorg voor dat Atelier de Gordijnenconcurrent zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Atelier de Gordijnenconcurrent hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Atelier de Gordijnenconcurrent dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Atelier de Gordijnenconcurrent en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Atelier de Gordijnenconcurrent op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Atelier de Gordijnenconcurrent en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Atelier de Gordijnenconcurrent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Atelier de Gordijnenconcurrent goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Atelier de Gordijnenconcurrent Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 2. Voorts is Atelier de Gordijnenconcurrent bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Atelier de Gordijnenconcurrent gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Alle Producten van Atelier de Gordijnenconcurrent zijn op maat gemaakte Producten, hierdoor is het Herroepingsrecht niet van toepassing.

 2. Annulering van de Overeenkomst na mondeling akkoord van beide Partijen is niet mogelijk.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 1. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Atelier de Gordijnenconcurrent zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.

 2. Atelier de Gordijnenconcurrent heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

 3. Betaling geschiedt via overschrijving bank of contant. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.

 4. De factuur dient binnen 5 (vijf) dagen door Klant te zijn voldaan.

 5. De verzendkosten zijn op de website van Atelier de Gordijnenconcurrent vermeld.

 6. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens

  onverwijld aan Atelier de Gordijnenconcurrent mede te delen.

 7. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van

  rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 8. Indien Atelier de Gordijnenconcurrent besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Levering

 1. Als Klant een bestelling plaatst via de winkel geeft de Klant zijn wensen door aan Atelier de Gordijnenconcurrent en de maten voor de Producten. Indien Klant akkoord gaat met de prijs wordt er een meetafspraak gemaakt. Atelier de Gordijnenconcurrent zal contact opnemen met de Klant over de uiteindelijke prijs, indien akkoord van de Klant bestelt Atelier de Gordijnenconcurrent de Producten. Na ongeveer 3 (drie) of 4 (vier) weken neemt Atelier de Gordijnenconcurrent contact op met de Klant om een afspraak in te plannen voor de montage.

 2. Indien Atelier de Gordijnenconcurrent de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Atelier de Gordijnenconcurrent is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.

 3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Atelier de Gordijnenconcurrent of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.

 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Waspik/Zevenbergen.

 5. Atelier de Gordijnenconcurrent bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Atelier de Gordijnenconcurrent kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.

 6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

 7. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een

passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Atelier de Gordijnenconcurrent het recht om:

 1. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;

 2. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Atelier de Gordijnenconcurrent

  hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

 3. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te

  gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;

 4. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of

 5. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.

 1. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Atelier de Gordijnenconcurrent niet gevergd kan worden, dan wel indien Atelier de Gordijnenconcurrent tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.

 2. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Atelier de Gordijnenconcurrent gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door Atelier de Gordijnenconcurrent blijven in het eigendom van Atelier de Gordijnenconcurrent, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.

 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Atelier de Gordijnenconcurrent door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Atelier de Gordijnenconcurrent zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Atelier de Gordijnenconcurrent verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Atelier de Gordijnenconcurrent te vestigen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.

 2. Lid 12.7, 12.9-12.15 zijn van overeenkomstige toepassing op een met de Consument

  gesloten Overeenkomst.

 3. Zakelijke Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve

  gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Atelier de Gordijnenconcurrent is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Zakelijke Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

 4. De levertermijn als genoemd in artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Atelier de Gordijnenconcurrent nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Zakelijke Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Atelier de Gordijnenconcurrent enige vergoeding verschuldigd jegens Zakelijke Klant.

 5. Atelier de Gordijnenconcurrent is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Atelier de Gordijnenconcurrent, verleent Zakelijke Klant de bevoegdheid aan Atelier de

Gordijnenconcurrent om, als een door Atelier de Gordijnenconcurrent ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Zakelijke Klant te aanvaarden.

 1. Atelier de Gordijnenconcurrent is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.

 2. Atelier de Gordijnenconcurrent is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

 3. Atelier de Gordijnenconcurrent is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

 4. Atelier de Gordijnenconcurrent is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.

 5. Klant vrijwaart Atelier de Gordijnenconcurrent voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

 6. Indien Atelier de Gordijnenconcurrent aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Atelier de Gordijnenconcurrent met betrekking tot haar Diensten.

 7. De aansprakelijkheid van Atelier de Gordijnenconcurrent is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Atelier de Gordijnenconcurrent niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 8. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitkiezen van de kleuren en de stoffen voor de Producten.

 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Atelier de Gordijnenconcurrent.

 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Atelier de Gordijnenconcurrent, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Atelier de Gordijnenconcurrent zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Atelier de Gordijnenconcurrent, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Atelier de Gordijnenconcurrent overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Atelier de Gordijnenconcurrent heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie

 1. Atelier de Gordijnenconcurrent biedt een fabrieksgarantie op rolgordijnen, jaloezieën, lamellen, plissés, duette plissé prestige van 1 (één) jaar.

 2. Atelier de Gordijnenconcurrent biedt een garantie op het loslaten van het klittenband op vouwgordijnsystemen van 5 (vijf) jaar.

 3. Atelier de Gordijnenconcurrent biedt een garantie op hordeuren en inzethorren van 1 (één) jaar.

 4. Atelier de Gordijnenconcurrent biedt geen garantie op vloeren, indien er gebreken zijn moet dit direct gemeld worden bij Atelier de Gordijnenconcurrent.

 5. Atelier de Gordijnenconcurrent biedt een fabrieksgarantie op de overige Producten van 1 (één) jaar, tenzij de schade is ontstaan door de Klant.

 6. Atelier de Gordijnenconcurrent biedt geen garantie op wassen van stoffen en verkleuren van de stof of Product.

 7. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

 8. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

 9. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Atelier de Gordijnenconcurrent te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Atelier de Gordijnenconcurrent overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Atelier de Gordijnenconcurrent kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

1. Atelier de Gordijnenconcurrent behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Atelier de Gordijnenconcurrent van gegevens. Klant zal Atelier de Gordijnenconcurrent vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@vtraambekleding.nl of telefonisch te melden via 0168-750653. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Atelier de Gordijnenconcurrent in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Atelier de Gordijnenconcurrent behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Atelier de Gordijnenconcurrent zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.

 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.

 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Atelier de Gordijnenconcurrent Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Atelier de Gordijnenconcurrent en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen Atelier de Gordijnenconcurrent en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.

 3. Alle geschillen die tussen Atelier de Gordijnenconcurrent en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant.