Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VTraambekleding 
 
Artikel 1 Definities  

 1. VTraambekleding is de website en handelsnaam van de besloten vennootschap Atelier de Gordijnenconcurrent, en stelt zich ten doel het verkopen van raambekleding en aanverwante producten via internet.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van VTraambekleding en VTraambekleding de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, en/of die een Overeenkomst aangaat met VTraambekleding die VTraambekleding verplicht tot het leveren van Producten.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen VTraambekleding en Klant, een en ander in meest ruime zin. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door VTraambekleding en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde diensten, onder andere inhoudende het op maat maken van de bestelde Producten en de bezorging hiervan, alsmede alle andere door VTraambekleding ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: een door VTraambekleding en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverd product.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.vtraambekleding.nl.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en VTraambekleding gesloten Overeenkomsten waarbij VTraambekleding Diensten aanbiedt of Producten levert.  
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met VTraambekleding overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.  
   
Artikel 3 De Overeenkomst  
 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  
 2. De Klant kan via de Website een bestelling plaatsen voor een van de aangeboden Diensten en/of Producten. VTraambekleding zal de Klant vervolgens een bevestiging sturen van de bestelling, waarmee de Overeenkomst tot stand komt. Op de Website kan Klant specificeren aan welke eisen de op maat gemaakte Producten moeten voldoen. Mocht de uitvoering hiervan om welke reden dan ook niet, niet langer of niet geheel mogelijk zijn, dan streeft VTraambekleding ernaar de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De Overeenkomst komt hiermee niet tot stand.
 3. Als VTraambekleding een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. VTraambekleding kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van VTraambekleding dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij VTraambekleding deze schriftelijk bevestigt.
   
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 
 1. VTraambekleding zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.   
 2. VTraambekleding heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal VTraambekleding de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door VTraambekleding worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VTraambekleding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VTraambekleding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VTraambekleding zijn verstrekt, heeft VTraambekleding het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.  
 5. De Klant draagt er zorg voor dat VTraambekleding zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant VTraambekleding hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. VTraambekleding dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
   
Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen VTraambekleding en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van VTraambekleding op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.  
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen VTraambekleding en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.  
 
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 
 1. VTraambekleding is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat VTraambekleding goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is VTraambekleding bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VTraambekleding gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  
 
Artikel 7 Annulering
 1. Annulering van de Overeenkomst na plaatsing van de bestelling is niet mogelijk, tenzij de bestelling nog niet is verzonden. Bij op maat gemaakte Producten is annulering na bestelling niet mogelijk.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door VTraambekleding.
 3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.
 4. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.  
 
Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 
 1. Alle genoemde bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. VTraambekleding heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via iDEAL, Klarna of Sofort. De Klant heeft tevens de mogelijkheid het verschuldigde bedrag handmatig over te maken naar VTraambekleding.
 4. Voor bestellingen binnen Nederland vraagt VTraambekleding 17,95 verzendkosten. Indien de bestelling meer dan €399,95 bedraagt, zal VTraambekleding geen verzendkosten in rekening brengen binnen Nederland. Voor bestellingen binnen België verschillen de verzendkosten. De hoogte van deze verzendkosten kan Klant opvragen bij VTraambekleding.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan VTraambekleding mede te delen.  
 6. Indien de Klant in gebreke blijft met betrekking tot tijdige betaling van het verschuldigde bedrag, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien VTraambekleding besluit een vordering wegens niet-betaling langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 
Artikel 9 Verzending en bezorging 
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending of bezorging plaats vanuit Tilburg of Zevenbergen, en in bepaalde gevallen rechtstreeks vanaf de fabrikant. VTraambekleding behoudt zich het recht voor per bestelling een passende verzend- of bezorgmethode te kiezen.
 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 3. VTraambekleding bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. VTraambekleding kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan er ook voor kiezen de bezorging uit te besteden aan een derde partij.
 4. De levertermijn is afhankelijk van de bestelling. De geschatte levertijd voor elk Product staat bij dit Product aangegeven op de Website. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is VTraambekleding nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de ontvangst of betaling van de bestelling te weigeren, noch is VTraambekleding enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 
Artikel 10 Retournering  
 1. Indien Klant een consument is, kunnen Producten kosteloos geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort. Indien slechts een deel van de bestelling geretourneerd wordt, worden de verzendkosten niet teruggestort.
 2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.
 3. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt VTraambekleding dit dan ook na te laten.
 4. Om een Product te retourneren dient Klant het retourneringsformulier op de Website in te vullen, waarna VTraambekleding contact zal opnemen met Klant.